Op weg naar werk
Door ´levensdoel-coaching´ te laten integreren met ‘levensdoel-traject’ kunnen wij het privéleven van de cliënt onder de loep nemen en te ondersteunen tijdens het voorbereiden op een nieuwe baan. Wij kijken vooral naar zaken die moeilijkheden met zich mee kunnen brengen. Daaronder kunnen vallen, acceptatie van het verleden, gezond leven, de omgang met anderen en/ of voor zichzelf opkomen. Dit is van belang, indien niet erkend, omdat dit veel misverstanden kunnen opleveren. Door het inzetten van een interculturele arbeidsbemiddelaar kan er in het bijzonder gewerkt worden aan het voortijdige uitval van een werkende. Oorzaken die kunnen leiden tot afstand worden in kaart gebracht en er wordt gewerkt aan het behoud van een participerende samenleving. Dit heeft positieve invloed op de werkrelatie met de werkgever, maar levert ook een bijdrage aan het behoud van goede communicatie en omgang met directe collega’s, managers en zakelijke afnemers. Alleen wanneer de gehele organisatie gezamenlijk dezelfde werkwijze nastreeft en unaniem samen werkt kan er voor worden gezorgd de ondernemingsdoelstellingen te behalen.

 

Extra begeleiding
Een Nederlandse medewerker met een andere culturele achtergrond die in dienst zal treden en/ of een andere functie zal bekleden binnen het bedrijf, heeft vaak extra begeleiding nodig. Werkgevers hebben daar meestal onvoldoende tijd en/ of begeleiders voor in dienst. Van de begeleider wordt bovendien een bepaalde deskundigheid vereist, die nodig is om de medewerker op de juiste manier in de nieuwe functie te begeleiden.
Medewerkers van Inter-Focus kunnen op elk niveau communiceren en spreken dezelfde taal, zodat indien gewenst er gecommuniceerd kan worden met de cliënt in de eigen taal en hierbij aandacht schenken aan:

– Zelfvertrouwen
– De balans tussen (toekomstige) werk- en privéleven
– Hanteren van stress
– Verbetering van communicatie
– Bewustwording/ ontwikkeling van het eigen kunnen
– Afstemming van loopbaan op levensloop
– Verbetering van relaties
– De ontwikkeling(en) van een haalbare toekomstvisie

Wij instrueren de cliënt om zich te richten op positieve en constructieve veranderingen door:
• het verkrijgen van inzicht en het opbouwen van zelfkennis (het zijn);
• een positieve houding en gevoel voor richting te ontwikkelen (het kunnen);
• de persoonlijke energie op te wekken voor verdere ontplooiing (het willen).

 

Bedrijfscultuur
Van essentieel belang is ook dat de cliënt zich thuis voelt in een heersende bedrijfscultuur en weet op welke wijze er gewerkt wordt. Ook is het van belang om bij een plaatsing van een medewerker rekening te houden met de omgeving. Zo communiceert men binnen iedere organisatie anders, heerst er een bedrijfscultuur met ongeschreven regels, hanteert en stimuleert men een formele of juist een informele werkwijze en bepaalt men de mate van geschiktheid op basis van allerlei eigen interpretaties.

Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het op tijd komen op werk en het nakomen van gemaakte afspraken, kledingvoorschriften en andere levens- en omgangsregels. Tijdens de vierde sessie besteden wij hier aandacht aan en bespreken we zo nodig met de (toekomstige) werknemer wat er precies van hem/ haar wordt verwacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het doornemen van een reglement of functiebeschrijving. Kort gezegd, wij dragen zorg voor een goede wederzijdse afstemming en begrip.

 

Een persoonsgerichte aanpak
Inter-Focus biedt loopbaancoaching om mensen met een persoonsgerichte aanpak te begeleiden. Hierbij gaat het om het begeleiden van jongeren en volwassenen tijdens het maken van belangrijke keuzes. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld gekozen kan worden voor een her- of omscholing en advies te geven inzake studie en/ of loopbaan. Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een loopbaancoach:
• Het gevoel niet op de juiste plek te zitten;
• Gebrek aan uitdaging;
• Een hoge werkdruk;
• Iets heel anders willen, maar wat;
• Veranderingen in de organisatie;
• Gedwongen ontslagen;
• Fysieke beperkingen die het noodzakelijk maken om op zoek te gaan naar ander werk.

 

Voor ondernemers

  

Professionals Ondersteunen
Ondernemers worden vaak geconfronteerd met taken en verantwoordelijkheden, die niet direct herkend worden wanneer men voor zichzelf wil starten. Denkend aan marketing, boekhouding, interactieve media zijn onderdelen waar de bi-culturele Nederlander ondersteuning kan gebruiken. Soms hebben bi-culturelen daarvoor niet altijd de juiste achtergrond. Voor een ‘echte’ ondernemer is het van belang om inzicht te hebben waar zijn krachten liggen. Er wordt aandacht besteed aan verbetering of herkenning van onderdelen van het bedrijfsproces waar nog aan gesleuteld moet worden. Dit is een intensief traject en heeft invloed op de ontwikkeling en het inzicht krijgen in het eigen kunnen wordt verhoogd. Kenmerkend hiervoor is vooruitstrevendheid, het ondernemerschap bevorderen en de startende ondernemer te begeleiden.

 

Waarom ondersteuning?
Het komt voor dat een ondernemer zich onzeker voelt en behoefte heeft aan ondersteuning en/ of begeleiding. Dit kan voorkomen in het geval na een ernstige of langdurige ziekte, en de ondernemer weer de draad wil oppakken. Veel taken, door anderen (tijdelijk) waargenomen, komen dan op de eigen schouders te rusten, nadat er in de tussentijd veel is veranderd. De wirwar van dringende en ‘nieuwe’ zaken zijn dan niet langer een uitdaging, maar worden een bron van onzekerheid. Immers, de ondernemer wordt geacht ‘het allemaal te weten’… Op zulke momenten wordt het gebrek aan ‘feedback en coaching’ het meest gevoeld.

 

De uitkomst
Met ons product “Ondernemer-coaching” bieden wij een vooruitstrevende ondernemer te maken van Nederlanders met een andere culturele achtergrond, die zelfstandig ondernemer willen worden. Wij zijn de juiste partij om hen te begeleiden en te ondersteunen. Het product bestaat uit de volgende stappen, waarbij wij met ieder onderdeel rekening houden met de individuele en specifieke wensen en belangen van de cliënt:

  • Op basis van onze kennismaking en de aan ons verstrekte informatie, voeren wij een probleemanalyse uit en maken vervolgens in een stappenplan inzichtelijk hoe onze begeleiding en ondersteuning er uit zal zien om te kunnen slagen als ondernemer. De cliënt geeft zelf aan waar hij/ zij ondersteuning bij nodig heeft, zodat op basis hiervan gewerkt kan worden aan het vorm geven en invulling van het traject. Zo kunnen mogelijke obstakels en hindernissen op de weg naar het ondernemerschap herkend worden. Voor deze volledige ‘intake’, inclusief kennismakingsgesprek en voorbereiding sessie, geldt een vast tarief.
  • In onze aanpak bewandelen wij de route ´van acceptatie tot motivatie´. De eerste stap is om de cliënt te ondersteunen bij de verwerkingsfase en het bepalen van een aanvaardbaar uitgangspunt om verder te kunnen als ondernemer. Alles is gericht op het verkrijgen van vertrouwen in de toekomst. Bij dit product wordt onder andere gebruikt gemaakt van de NLP-methodiek (Neuro Linguïstisch Programmeren) en speelt het doorbreken van patronen, door middel van coaching, een grote rol. Ook leren wij de cliënt omgaan met weerstanden en zullen hem/ haar terzijde staan bij het oplossen van zakelijke en/ of bedrijfsmatige kwesties. Het gaat in deze stap om 3 á 4 sessies van ongeveer anderhalf uur, verspreid over circa 2 maanden. Tussentijds hebben wij veelvuldig contact en letten erop dat afspraken en agendalijsten, worden nagekomen.
  • De volgende stap die wij samen met de cliënt zetten is het onderzoeken van zijn of haar ‘ondernemersprofiel’. Dit doen wij door te analyseren van persoonlijkheid, competenties, presentatie- en communicatiestijl, eigen team rol, leiderschapsstijl met aanvulling van een persoonlijke SWOT-analyse. Tijdens deze oriëntatiefase vindt de ondernemer zichzelf terug en herwint de actuele en kritische kijk op zichzelf om met het vertrouwen verder te kunnen gaan aan de weder of bouw van zijn onderneming. Deze stap bestaat uit twee sessies van circa twee uur en de uiteindelijke profielbespreking.
  • Een al dan niet onbelangrijke stap is de ´nazorg´. Hiermee voorkomen we de plotselinge terugval, die zich vaak voordoet als de ondernemer de touwtjes weer volledig in eigen handen heeft. Dit is een proces dat vaak (ongemerkt) leidt tot demotivatie en het ‘afstand willen doen van de onderneming’. Juist dan is feedback van de vertrouwde coach het meest gewenst. Wij doen dit in 3 maandelijkse sessies van circa een uur. Ook zorgen wij ervoor dat er geregeld tussentijdse contact blijft, om te assisteren bij onverwachte situaties of wanneer de ondernemer advies nodig heeft deze te voorzien van informatie en kennis.