Onze werkwijze
Inter-Focus is zich ervan bewust dat het voor zowel de werkgever als de werknemer van groot belang is dat het re-integratietraject succesvol verwezenlijkt kan worden. Om die reden start elk traject met een intakegesprek. Het gesprek vindt plaats met alle belanghebbende:

1. De werkgever
2. De werknemer
3. De arbeidsdeskundige adviseur (zonodig)
4. De re-integratie coach

Op basis van deze gesprekken wordt er een re-integratieplan en een advies geschreven. In het re-integratietraject wordt tevens een implementatieplan verwerkt. Hierin worden de uit te voeren trajecten, de activiteiten, het tijdspad, het beoogde resultaat, terugkoppeling- en voortgangsrapportages aan de opdrachtgever helder beschreven en is er ook aandacht op nazorg.

Na goedkeuring en afstemming met alle betrokken partijen wordt er op basis van vastgestelde doelen een plan opgesteld. Dit is de basis en bevat handvatten en richtlijnen voor de experts, coaches en adviseurs van Inter-Focus. Op die manier werkt ons team gezamenlijk aan het behalen van de beoogde doelen en wordt er ten allen tijde gestreefd om de klanttevredenheid te waarborgen. Tussentijds worden er evaluatiegesprekken gehouden om de voortgang te toetsen en zonodig zal tijdig de werkwijze in het traject worden bijgesteld. Volgens het opgestelde plan wordt er aldus in teamverband gewerkt aan het slagen van het traject.

Het Inter-Focus team draagt op creatieve wijze bij aan de continue ontwikkeling van nieuwe concepten en kan u adviseren en ondersteunen bij het implementeren van dergelijke innovatieve oplossingen voor al uw zaken.

Onze kracht is het bieden van diversiteitsoplossingen op maat en ervoor zorgen dat het individu centraal staat bij het realiseren van een succesvol traject. De afdeling HR wordt betrokken bij het opstellen van het stappenplan en deelt informatie die ten behoeve van het begeleiden van een traject van belang kan zijn. Alleen door rekening te houden met wederzijdse belangen kan er snel gewerkt worden aan zelfontplooiing en de verbetering van de maatschappelijke positie van de werknemer. Onze dienstverlening is gericht om de arbeidsparticipatie in alle geledingen van de samenleving te verhogen.

Onze aanpak
Een traject bij Inter-Focus doorloopt de volgende stappen:

– Uitgebreide intake
– Opstellen van een trajectplan
– Inventariseren wensen en mogelijkheden van uw werknemer
– Sollicitatiebegeleiding
– Coaching en motivering
– Arbeidsbemiddeling en ondersteuning
– Periodieke voortgangsrapportages
– Zonodig volgen van trainingen, maatschappelijke en/of psychologische ondersteuning
– Nazorg